Data og privatlivspolitik

Som autoriseret psykolog og dataansvarlig har jeg pligt til at indsamle og behandle en række personoplysninger om mine klienter.
Jeg følger de gældende regler omkring opbevaring og behandling af persondata – herunder reglerne i persondataforordningen, psykologloven, autorisationsloven og sundhedsloven. Dette indebærer bl.a., at jeg opbevarer alle data om mine klienter sikkert, og at jeg kun indsamler oplysninger, der er nødvendige.

Dataansvarlig

Psykolog Pernille Brunbech er dataansvarlig og tilsikrer, at persondata behandles og opbevares forsvarligt i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Kontaktoplysninger:

Psykolog Pernille Brunbech

Odinsvej 27

6840 Oksbøl

Telefonnummer: +45-93 99 72 11

E-mail: pbrunbech@protonmail.com 

CVR.: 42745308

Hvilke typer af personoplysninger

Jeg har pligt til at indsamle og behandle følgende typer af personoplysninger i forbindelse med psykologiske undersøgelser, rådgivning og supervision:

Almindelige kategorier af personoplysninger: 

  • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnummer og evt. personnummer

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”): 

  • Helbredsoplysninger
  • Video (kun ved testning af børn under 3 år)

Jeg indsamler og behandler kun oplysninger, der er tilstrækkelige, nødvendige og relevante i forhold til de formål, der er beskrevet nedenfor.

Jeg videregiver ikke personoplysninger om mine klienter til andre personer eller instanser, medmindre dette er aftalt, og klienten har givet samtykke til det. Det kunne eksempelvis være relevant, hvis der skal indberettes til Sygeforsikring “Danmark” med henblik på tilskud. Det kan også være relevant ved erklæringer og status til kommuner, egen læge og forsikringsselskaber.

Al kommunikation, der indeholder personfølsomme oplysninger, foregår sikkert og krypteret. I denne privatlivspolitik fremgår det, hvordan jeg bruger og opbevarer mine klienters personoplysninger.

Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger

Jeg behandler personoplysninger til følgende formål:

  • Psykologisk undersøgelse, rådgivning og supervision med henblik på at kunne hjælpe bedst muligt.
  • Administration og afregning
  • Overholdelse af mine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning og ”Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser” (jf. BEK nr. 567 af 19/05/2017)
Frivillighed

Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra klienten, giver klienten personoplysningerne af fri vilje. Klienten har ikke pligt til at give mig disse personoplysninger. Ønsker vedkommende ikke at give mig sine personoplysninger, vil jeg imidlertid ikke kunne varetage de formål, der er beskrevet ovenfor, og det vil derfor ikke være muligt for mig at hjælpe.

I forbindelse med den første samtale, vil jeg informere om rammer for fortrolighed, journalpligt, samt behandling og opbevaring af personoplysninger. Jeg vil ligeledes bede om samtykke til, at jeg må indsamle og opbevare personoplysninger om klienten i forbindelse med undersøgelse og/eller rådgivning.

Tavshedspligt

Som autoriseret psykolog har jeg tavshedspligt, jf. psykologlovens §21, stk. 1 og Straffelovens §152 og §§ 152 c-f.

Videregivelse af personoplysninger må som udgangspunkt kun ske med klientens samtykke.

Tavshedspligten gælder med undtagelse af ganske særlige situationer, hvor der er åbenlys fare for klienten selv eller andre, eller hvis jeg gennem lovgivning er forpligtet til at videregive oplysninger. I sådanne ganske særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke.

For børn under 18 år gælder det særligt, at jeg har pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis der er alvorlig bekymring for et barns trivsel og udvikling (jf. servicelovens §153 om skærpet underretningspligt).

Hvis forløbet hos mig betales helt eller delvist af andre end klienten selv – f.eks. af en kommune eller et forsikringsselskab – vil det i nogle tilfælde være en forudsætning for gennemførelse af forløbet, at jeg videregiver personoplysninger. Personoplysninger videregives ikke uden klientens samtykke.

De personoplysninger, jeg opbevarer om klienten for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre afregning og for revision. Disse er underlagt databehandleraftaler, der sikrer, at de håndterer og opbevarer personoplysninger sikkert. Ved manglende betaling sendes udestående til inkasso.

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger
  • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
  • Herudover er jeg forpligtet til at behandle en række personoplysninger om klienten ved den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.
  • Personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
Klienten kan tilbagekalde sit samtykke

Hvis klienten har givet samtykke til, at jeg må indsamle og behandle vedkommendes personoplysninger, har klienten ret til at tilbagekalde samtykket. Klienten kan tilbagekalde sit samtykke ved at kontakte mig personligt – se kontaktoplysninger ovenfor. Hvis man vælger at tilbagekalde sit samtykke, påvirker det ikke forløbet forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke. Hvis klienten trækker sit samtykke tilbage, har det således først virkning fra det tidspunkt, hvor tilbagetrækningen sker.

Jeg sletter personoplysninger efter 5 år

Jeg sletter klienters personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem med henblik på at varetage de formål, som er beskrevet ovenfor. Som autoriseret psykolog skal jeg dog ifølge psykologloven opbevare mine klienters personoplysninger i 5 år efter seneste notat. Herefter sletter/destruerer jeg journalen på forsvarlig vis i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.

Personoplysninger til brug for afregning opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Klienters rettigheder

Klienter har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”). Man kan læse mere om sine rettigheder på www.datatilsynet.dk 

Retten til sletning er dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse og/eller tilføjelse.

Hvis man er utilfreds med måden, jeg behandler personoplysninger på, må man gerne kontakte mig, så jeg om muligt kan ændre på det. Man har desuden ret til at indgive klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet, hvis man som klient er utilfreds med min behandling af personoplysninger. Man kan finde kontaktoplysninger på Datatilsynet via www.datatilsynet.dk

Man er altid velkommen til at kontakte mig, hvis man har spørgsmål omkring min opbevaring og behandling af personoplysninger.

Med venlig hilsen,
Pernille Brunbech
Autoriseret Psykolog

Denne privatlivspolitik er opdateret den 30. oktober 2021

Skriv eller ring til mig for at høre nærmere

pbrunbech@protonmail.com
+45 93 99 7211